Nahrávam...

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Idoal.sk v plnom rozsahu pozná význam ochrany osobných údajov a z tohto dôvodu realizoval potrebné opatrenia na ich ochranu. Prevádzkovateľ internetového obchodu získava od kupujúceho len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vybavenie objednávky a ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

Prevádzkovateľ internetového obchodu získané osobné  neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
Osoby prevádzkovateľa, ktoré prídu do styku s osobnými údajmi kupujúcich boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
Pre zabezpečenie poskytnutia kvalitný služieb prevádzkovateľ internetového obchodu nevyhnutne potrebuje informácie, ktorých zoznam je uvedený nižšie.
Na zabezpečenie, že zaplatený tovar neprevezme neoprávnená osoba, od každého zákazníka sa požaduje pri doručení tovaru preukázanie totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu - poskytnutie tejto informácie je prospešné zákazníka.
Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov:
V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
1.Prevádzkovateľ internetového systému www.idoal.sk
IDOAL, s.r.o.
Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.idoal.sk
2. Sprostredkovateľ:
Slovenská pošta, a.s.
Slovak Parcel Service, s.r.o.

3. Účel spracovania osobných údajov
Vystavenie daňového dokladu – faktúry
Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.eteco.sk
Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
Fakturačné údaje
Meno a priezvisko / Obchodný názov*
Adresa trvalého bydliska / sídla*
IČO*, DIČ*
Údaje pre doručenie
Meno a priezvisko príjemcu
Adresa doručenia
Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
Kontaktné údaje
Meno kontaktnej osoby*
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný , ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
Číslo občianskeho preukazu - ochrana zákazníka aj prevádzkovateľa - aby zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
*) Iba pre registrácie firiem
5. Potreba poskytnutia osobných údajov
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky údaje, ktoré sú označené ako povinné, pri realizovaní objednávky.
Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.
6. Tretie strany, ktorým sú poskytnuté osobné údaje
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
Slovenská pošta, a.s., Slovak Parcel Service, s.r.o.
Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.
7. Zverejnenie osobných údajov
Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
Likvidáciu jej osobných údajov
Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.idoal.sk v časti "Zákaznícka sekcia".
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese idoal@idoal.sk písomne alebo osobne na adrese prevádzkovateľa (iba ak bol tovar zakúpený cez www.idoal.sk).


Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Tieto stránky používajú technológiu Cookies pre skvalitnenie ponúkaných služieb.
Ak prechádzate tento web bez zmeny nastavenia Cookies vo vašom prehliadači, vyjadrujete tým súhlas s ich používaním. Podrobnejšie informácie Beriem na vedomie